logo

Анализ стихотворения пятруся броуки. Пятрусь Броука Надзя Надзейка Аналіз Верша

Анализ стихотворения пятруся броуки Rating: 9,1/10 584 reviews

Пятрусь Броука А Ты Идзи Водгук

анализ стихотворения пятруся броуки

Он чувствует в ней родственную душу, тем более что их судьбы так схожи. Да гэтага часу нас хвалююць радкі пра тое, як цэліўся кат-фашыст у льняную галоўку хлопчыка. В 1918—1924 годах работал переписчиком, делопроизводителем и счетоводом. Пахне чабор пятрусь броўка 1957. Пошукі героямі шляхоў да шчаслівага жыцця. Ходзіць па лесе хлопец пануры. Нулд: пятрусь броука анализ верша - 12.

Next

Аналіз Верша Пятруся Броўкі Надзя Надзейка

анализ стихотворения пятруся броуки

Паэт адмаўляў інтымную лірыку — той жанр, у якім пазней выявіў сябе найбольш таленавіта і ярка. I, вядома, не адзін Пятрусь Броўка пайшоў па такім шляху, шчодра аддаючы даніну часу, ідэалогіі, палітыцы можна згадаць, як стараліся ісці 'ў нагу з часам', радасна-ўзнёсла апявалі савецкую яву,, А. Вялікая Айчынная еайна заспела Я. У вёсцы Пуцілкавічы, што на Ушаччыне, якая таксама дала беларускай літаратуры такіх вядомых мастакоў слова, як,,. Но заела она и бедную Сонечку Мармеладову, и Катерину Ивановну, и многих других. Абяздолены мужык не толькі скардзіцца на прыгнёт і нядолю, але і пачынае пратэставаць супраць сваіх прыгнятальнікаў, уступае на шлях барацьбы за права быць чалавекам, за сваю чалавечую годнасць: I кожны, хто мяне спытае,Пачуе толькі адэін крык: Што хоць мной кожны пагарджае,Я буду жыцьі — бо я мужык! Актуальнасць, надзённасць радка, пафаснасць і агітацыйнасць голасу — вось да чаго імкнуўся паэт. Час той схаваўся за дальняй гарою,Здасца хвілінай — яна прада мною.

Next

Пятрусь Броука Надзя Надзейка Аналіз Верша

анализ стихотворения пятруся броуки

Купала выказвае думку аб пакутах народа, яго цяжкай долі: Эх, каб, здаецца, ды шчасце да гэтагаіЭх, каб, здасцца, менш гора і слёз! Ім не ставала мужнасці, каб сказаць, што на вайне былі смяротнікі, якім загадвалася цаной жыцця спыняць фашысцкае войска. Да ему больше и не к кому пойти. Для того чтобы облегчить нравственные муки, Порфирий советует обрести веру. Аўтар сраўнівае чалавека з прыродай, з лістом. Где найти верш пятрус броуки сляды? Адказ на пытанне аб сутнасці паэзіі ў алегарычнай форме дае крыніца, з якой паэт напіўся сцюдзёнай вады: — Ты хочаш народу. В 1866 году он закончил работу над романом «Преступление и наказание». Аб сэнсе чалавечага жыцця, незабыўнасці добрых людскіх спраў і пераемнасці пакаленняў вядзецца гаворка ў вершах «Як ліст дубовы.

Next

'Анализ верша пятруся броуки рана'

анализ стихотворения пятруся броуки

Многія вершы гэтага перыяду «Паязджане», «На прызбе», «Сон», «Буслы» народжаны канкрэтнымі рэальнымі абставінамі і пранізаны матывамі тугі, трывогі, безвыходнасці, трагізму і нявер'я ў чалавека. Дымам дыхнулі, — чорнай я стала, З крыкам і тлумам, Гвалтам і глумам Красу загубілі, Дзяўчыну забілі. Ответ оставил Гость Плача сірочая ў лесе жалейка. Паэт паказвае прыроду ў цеснай сувязі з народнай працай, якую ён паэтызуе ў вершы «Жняя». У сёлаў імёны, як гукі цымбалаў,— Блонь, Струнь, Звонь! Няхай цябе віхор збівае, Няхай трывожна даль гудзіць, Няхай сцяжынку замятае, А ты ідзі. Верш «стрэліў як пярун сярод яснага дня», абвяшчаючы моц і сілу народа, увасобленую ў вобразе мужыка. А вораг находзіў,— бязлітасна білі, Трываць не хацелі абразы і слёз, І разам з Бярозаю катаў тапілі — Пціч, Друць, Сож.

Next

Пятрусь Броука Аналіз Верша Будзем Сеять Беларусы

анализ стихотворения пятруся броуки

Паказаць за што змагаецца чалавек. Значнае месца ў яго творчасці займае тэма Вялікай Айчыннай вайны. Купалы — «Гусляр» Пецярбург, 1. Купала прыехаў у Вільню, дзе працаваў бібліятэкарам у прыватнай бібліятэцы «Веды» В. Пяшчотнае бор, пахне чабор, пахне чабор лёгкiя крокi. Такія думкі сцвярджае народны паэт у вершы «Паззія».

Next

Аналіз Верша Пятруся Броўкі Надзя Надзейка

анализ стихотворения пятруся броуки

Пятрусь Броўка Паэтычная старонка вершы, жыццяпіс, творчасць. Хіба на вечар той можна забыцца? Чытаць гэты верш трэба выразна, для таго каб паказаць ўсе якасці, каб паказаць жыццевыя нязгоды, што непазбежна сустракаюцца на шляху кожнага чалавека. I гэты бок жыцця «адбіты», адлюстраваны жыццесцвярджальна, аптымістычна, пафасна ў творчасці П. Паэт заклікае яе «скінуць зімовы рабскі сон» і выйсці насустрач вясне — свабодзе, шчасцю, светлай будучыні: Ясна, святочна ў красы ўбярыся,Птушкай свабоднай сягні ў вышыну,3 сонцам злучыся, эорамі йскрыся,Песняй распейся, славай акрыйся. Асноўная думка гэтага верша: перадаць усе якасьці і жыццевыя нягоды чалавека. Купала ўмоўна- абагульнены вобраз «паязджан». Бечык, пішучы пра творчае станаўленне паэта, справядліва адзначаў, што 'не ўсё з ранніх твораў Броўкі вытрымала выпрабаванне часам.

Next

Аналіз Вершу Пятруся Броукі Надзя Надзейка

анализ стихотворения пятруся броуки

Паэзія павінна быць заўсёды маладой, як вясна, звонкай і пявучай, як салавей, шчырай і празрыстай, як дзіцячая сляза; яна павінна «плысці ракой, цячы крынічкай жвавай», мець крылы для палёту, быць у вечным творчым гарэнні. Это произведение при несло автору заслуженную славу и известность и стало занимать достойное место в русской литературе. Яго апанавалі надзеі, што ўсё можа наладзіцца і ў новы скрутны час. Ён не хоча кровапраліцця, а хоча толькі аднаго — мірна, ціха жыць, працаваць на зямлі. Як многа гавораць мне назвы такія — Мінск, Пінск, Брэст. Сведчанне таму і назвы яго першых зборнікаў: «Гады як шторм», «Прамова фактамі».

Next

Пятрусь Броука А Ты Идзи Водгук

анализ стихотворения пятруся броуки

» Вершы зборніка «Жалейка» прасякнуты пафасам услаўлення беларускага мужыка- працаўніка, якога паэт з павагай называе панам сахі і касы. Пра мёртвых маладых і больш-менш сталых людзей, якім так хацелася жыць. Хто-ж гэта думаў, як давялося: Вочы закрыла хмурая восень, Выцвілі косы, Шчокі запалі, Рукі завялі. Чалавек, які жыве і працуе на нашай краіне. Ад спакусы паказваць вайну менавіта такой не ўстрымаліся многія беларускія і рускія пісьменнікі. Так адны пасярод вялікай і страшэннай вайны гінуць людзі.

Next