logo

Анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш. Вобраз Бацькаўшчыны і маці ў творах Рыгора Барадуліна — Кароткі змест / Краткие содержания

Анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш Rating: 9,5/10 1414 reviews

Рыгор Барадулін. Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём...

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Параўнанні як палахлівым дзіцём устрывожаным хмель каля вольхі абвіўся вакол; як у бары, бы маленькія вожыкі, шышкі хваёвыя ўсыпалі дол; а маці, як яблыня, белая з гора; цвітуць успаміны верасам; асіны, як бежанцы, як пагарэльцы; стагоддзі, як туманы; возера аж да дна, нібы цвіком, прыбіта; вожык, быццам купінка з сухой ігліцы; быстрай ластаўкай, як стралой, у мяне сонны вырай стрэліць; нада мною крылы белым дахам; іскры блякнуць патухлымі зоркамі; барана, як вожык, абчаплялася лісцем; па ім, як ганчак па следу, дарогу дадому знайду; на Беларусі пчолы, як гусі; згару я на вейцы тваёй расінкай; ралля ляжыць нядоенай каровай; вядро рыбінай цяжкай вырываецца з рук; сонца, як перагрэтая медзь; п'ю з неба, як з поўнага кубка; мне ясным сонцам лёс наканаваны; не знікну так, як цень, як гук пусты; абрус, як кляновы ліст з пажылкамі складак; кожны гук азяблай сінічкай цінькае; мова пацячэ цёплым Гальфстрымам; як жыта, спрадвечная беларуская мова; сосны зазвіняць купалаўскімі радкамі; жылі суседзямі лясы; грушына стаіць бабылкай на мяжы; яліна стаіць, нібы званіца; мне, як бору, цябе засланяць; час, як канакрад; надзея, як якар душы; нясіце, як сваю, чужую ношу; зляціць маркота зязюляй шэрай, хай рунню рупнасць умаладзее, зоркі, як пчолы Метафары не ачарсцвець душою, старонкі кнігі стагоддзяў, у крыніцах завару хмель, спеюць навальніцы, бусел у чырвоных ботах, скроні серабрацца, смех сонца, снег аблачынак п'ю з неба, лёхі нематы, бор галавы, мелодыя слоў, вецер хмеліць галаву, белая хустка маладых снягоў, рэха стагоддзяў, халадок стрыманасці, рулоны грамоў, рулоны вясёлак, промні зазвіняць, далонь планеты, маладзічок пляча нырае ў сон, грыміць рогат, вачэй ільны, прорва нявер'я, зацьменне свядомасці, бераг спагады, бераг душы, пакіпець у бядзе, азёры ніяк не развесці вінамі, душа да пакуты прыкута, цямніца душы, збожжа разуму, мяжа туману, мяжа світання, мяжа дабра, мяжа трываласці, таямніца вечара, таямніца рання, глыбіня душы, камень злосці. Я — толькі тая кропля цяпла, Што ные, Што вочы мае, Якую нябыту на тлум аддала Вячніна няўмольна глухая. I лейтэнант Барэйка ў полі ix зроку. Сваёй ахвярнай пагібеллю ён нязмерна ўзвысіўся ў часе i стаў недасяжны. Які злучнік можна ўставіць перад другой часткай кожнагабяззлучнікавага сказа? Балявалі Ляўкі — Залачоная клетка Паэта. Найперш гэта тэма Бацькаўшчыны, роднага краю, бацькоўскага дому. Вясна паўстае ў творы маладосцю.

Next

Будзьма беларусамі! » Быкаў. Барадулін. Яшчэ жывыя! (рэдкія фота)

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Ён быў паэтам — геніяльным i ўжо зламаным. Пасядзела з прыхаду, не было ён ні спагады, ні парады. Мала чула добрых слоў, а словы злыя беглі ўслед. Ён ужывае ў сваёй творчасці агульнапрынятыя вобразы паганства. » На фоне гэтага спецпаведамлення гаварыць пра загадку Купалавай смерці неяк не выпадае, як, дарэчы, i задаваць рытарычныя пытанні наконт таго, хто быў забойцам.

Next

Рыгор Барадулін. Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём...

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Будзем жа верныя ягонае светлае памяці. Вычытваў то тое, то другое са свайго запаветнага блакноціка, выпытваў у сяброў, ці ёсць такое слова ў іншых гаворках. Рыгор Барадулін - актыўны грамадскі дзеяч. Дарадца высокі, святы Езафаце, Зірні на спаганены край, Адчуй сябе ў кожнай душы, Як на свяце, Знявераных не дакарай. . Купала ставіў перад сабой мэту паведамленне настаўніка Назва верша указваюць вучні, самастойна працуючы з групай вершаў 1. У гады, калі толькі пачыналася наша ненапісаная кніга ўспамінаў, Л.

Next

Будзьма беларусамі! » Быкаў. Барадулін. Яшчэ жывыя! (рэдкія фота)

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Калі сын запэўніў, што гэта ён сам напісаў, бацька пацалаваў яго і даў рубель гасцінцу — першы ганарар. Гэта можна сцвярджаць, зыходзячы з розных акалічнасцей. Супастаўляеш гэты том з ранейшымі і бачыш Купалавы песні з турмы. З сівых часін маці была ашчаджальніцай агню, які абаграваў і карміў праз вякі. Адухаўленні маланка спрабуе арэхі, лучына ела вочы маці, імшарамі верасень крочыць, паравоз цяжка дыхае, поўня круціць круглай галавой; расу лугоў песня да сонца нясе, лашчыць цёплай ласкай хваля, вятры ходзяць і сон будзяць, лета з восенню разыходзяцца, ішла песня, цішыня за ўсім насцярожана сочыць, ноч па зямлі ступала, рэха не спала, Сафійка не разумее, слова крыляла, злавіла Свіцязь юнакоў спакой, імя выплыве, лагчынка ледзь папярхнулася расой, прыйшла пад хату грушка дзікая, грымоты прачнуліся, шчырэў дождж, ліпень нагінаецца крыніцу выпіць, спіць залева, ішло дасвецце, зглыдаў агонь, прачнулася світанне, разгубілася слова, зоркі ў вуллі загулі, халаднавата сэрцу, прыходзіць туга, вада напоіць рызыку і одум, не сціскае пашчу яма, думкі не ходзяць пешкі, лыжка драмаць не павінна, руплівасць не слухаецца, даганяе галеча, галечы не спіцца ўночы.

Next

Вобраз Бацькаўшчыны і маці ў творах Рыгора Барадуліна — Кароткі змест / Краткие содержания

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Адны казалі, што нібыта паранены, сам сябе ўзарваў, другія, што загінуў у вёсцы Белае. З даланятак Кволая каплічка Чысціней да неба дастае. Яго захапляла мажлівасць даць свайму ўшацкаму слову высокі пасад у мове агульналітаратурнай. Яна змушала плаціць ёй даніну хаця б двума-трыма вершамі на год Полымя. Жахі блакады і пасля вайны не пакідаюць, не адступаюць ад паэта. Сродак сувязі ў бяззлучнікавым сказе. У вершы 71 слова разам з загаловачным.

Next

Будзьма беларусамі! » Быкаў. Барадулін. Яшчэ жывыя! (рэдкія фота)

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Барадуліна ў развіццё дзіцячай паэзіі 5. «I сціскаліся марна радкоў кулакі». Ён не мог па-іншаму, бо вайна адклала моцны адбітак на біяграфіі паэта. Рыхтуюць паведамленні пра традыцыі і звычаі беларускага народа, апісаныя ў творы Бібліёграфы. Што неабходна ведаць, каб правільна расставіць знакі прыпынку? Спіс выкарыстанай літаратуры мае 18 найменняў на 2 старонках. Яна марыла даць адукацыю сыну, збірала і адкладвала капейку да капейкі.

Next

Паэтычнае майстэрства Рыгора Барадуліна

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Змест частак параўноўваецца, ці супрацьпастаўляецца, ці выражаюцца ўмоўна-выніковыя адносіны. Тут і вершаў тых усяго 116 за 13 гадоў творчасці у 1930 г. Якую выснову можна зрабіць пры разглядзе гэтага верша з боку частотнасці слоў i багацця маўлення? Гэты свет, Вачмі маімі ўбачаны, Рызыкую пакідаць на некага. У пазнейшы перыяд метафары, параўнанні, эпітэты і іншыя мастацкія сродкі не захоўваюць такой экзатычнасці, набываюць прыкметы язычніцтва, міфалогіі. А можа, лепш было б яго бачыць, чым чытаць яго вершы чалавечага ўпадку — асабліва аб Сталіне-сейбіту? Вобраз маці ў творчасці Барадуліна паступова перарастае ў адзіны суладны вобраз маці-Радзімы.

Next

Вобраз Бацькаўшчыны і маці ў творах Рыгора Барадуліна — Кароткі змест / Краткие содержания

анализ верша рыгора барадулина пакуль жывеш

Безумоўна, у гэтым вершы прысутнічае перабольшванне. Канчатковы «злом» адбыўся ў 1935 годзе. Ён, варты ўвагі нашай і пашаны, Быў позірку спагадліваму рад. Тая сцежка, якая выводзіла з дому ў вялікую дарогу, даражэйшая за ўсе. Перабудуйце вусна дадзеныя бяззлучнікавыя сказы ў складаназлучаныя сказы, выкарыстоўваючы адзін і той жа злучнік. Пайшоў ад нас пакутнік уніят, У гэтым свеце гнаны, непрызнаны.


Next