logo

Номи духтарона форси. колтуктагы жунду азайтса болот

Номи духтарона форси Rating: 9,9/10 167 reviews

колтуктагы жунду азайтса болот

номи духтарона форси

Солҳои баъди Истиқлоли ҶТ зиёде ба муҳоҷират ба Русия барои кор рафтанд ва баъзеҳояшон он ҷо муқимӣ гаштанд, алалхусус дар шаҳрҳои калони Россия. Дар забони форси шаш навъ ҳиҷо ё мақтуъи савт вуҷуд дорад, аммо дар шеъри форси ва ё ба таъбири дигар дар илми аруз, фақат бо се навъ ҳиҷо сару кор дорем ки сохтмон ё тарҳи онҳо ба шакли зер аст: 1. Давоми даҳ сол бошад Азамат, Александр, Нурбек, Нурлан ва Айбек машҳуртарин номҳои мардона буд. Агар Рӯдакӣ ба он ҷо сафар намекард, саф кашидани киштиҳои қатор андар қаторро ба ҷониби Шарвон дар баҳри Хазар аз куҷо медид ва тасвир мекард? Бархе аз ин тарҷумаҳо бо номи «Қитъа ва қасидаи пирӣ» дар шумораи идонаи рӯзномаи адабии Иттифоқи нависандагони Озарбойҷон «Адэбиййат вэ инҷесэнэт» 18 октябри соли 1958 ба табъ расид, гарм пазируфта шуд. Айнӣ ин шеърро дар соли 1918 суруда аст.

Next

Забони точики

номи духтарона форси

Ин навъ фразеологизмхо бештар ба сифати воситахои ягонаи забони барои ифодаи ин ё он мафхуми хаётан зарур истифода бурда мешаванд. Номи Алихан решаи араби-туркӣ дошта якчанд намуди тарҷума дорад. Ин пурсишест, ки фархангиёни точик ба он камтар таваччух кардаанд ва бештар аз пайи худхохи ва гароизи махалгароёна, хатто бо овардани далелу бурхон аз Саид Нафиси ва дигару дигар донишмандони эрони, ки бо лутфу фурутани точиконро дилхуш сохтаанд, харчи талош кардаанд хостгохи забони форсиро ба махалли худ нисбат бидиханд. Дар лингвистика тараккиёти лексика аз ду чихат мушохида мегардад, ки онхо чихати со циолингвистики ва лингвистики мебошанд. Муборизи Ализода боз мақолаеро бо номи «Надир элйазма» «Дастнависи нодир» дар рӯзҳои таҷлили 1100- солагии устод Рӯдакӣ дар рӯзномаи дараҷаи аввали Озарбойҷон «Коммунист» 16. Барои мисол таъсири забони русиро, ки ба забони точики бештар дида мешавад, овардан мумкин аст. Хар як вохиди фразеологи таркибан аз ду ва зиёда калимахо ташаккул ёфтаанд, вале сохти устувор ва семантикаи яклухти ба кисмхо чудонашаванда доранд.

Next

Microsoft Office

номи духтарона форси

Инон нахустин касонеанд, ки дар пайкари мурда ва берӯҳи шеъри тоҷик рӯҳи тоза медаманд ва барои мардуме, ки дар сарошеби суқут дар аъмоқи фарҳанги бегонаанд, умед эҷод мекунанд. Дар ҳамин давра аст, ки сиёсати мадании ҳизби коммунист, ки ҳадафи он идғоми тамоми арзишҳои фарҳангии миллатҳои кучактар дар даруни фарҳангу забони русӣ, дар ҳоли иҷро аст. «Наука», 1968, Перевод с таджикского М. You can check the following links to gather more information about services offered by exchange providers. Ализода ахбори хотирмоне ба чоп расонд.

Next

номи китобии духтарона

номи духтарона форси

Тарчумаи Ояталкурси бо забони точики форси - S. Ин вазъ то соли 1960 мелодӣ тадовум меёбад ва аз ин сол то соли 1985, ки марҳалаи саввуми шеъри муосири тоҷик шурӯъ мешавад идома меёбад. Бо ҳамин дар омӯзиш ва пажӯҳиши «Калила ва Димна»-и Рӯдакӣ сухани нав гуфта шуд, ки диққати дигар пажӯҳишгаронро ба худ ҷалб намуд. Оё овардани номи падар ҳатмист? Тавре Пешвои миллат дар китоби худ «Забони миллат — ҳастии миллат» ишора мекунанд: «Ин забон дар давраи аввали подшоҳии Ашкониён ҳамроҳ бо забони юнонӣ ва баъдан аз давраи Меҳрдоди I солҳои 171-132 то милод танҳо забони расмӣ ва давлатии Ашкониёни Порт мегардад. Ончи дар Афгонистон ба он «забони дари» гуфта мешавад, низ хамин сарнавиштро дорад ва ин номгузори низ беш аз як гарази сиёси набудааст.

Next

номи китобии духтарона

номи духтарона форси

Окибат ба воя расида, бор меоварад. Хама чиз дар арзу само номе,исме дорад. Аз ин ки аз аввалинхо шуда мехмони сахфаи мо шудед, изхори сипос мекунам. Далели ин қарори забоншиносони онвақтаи он буд, ки дар ин минтақа тоҷик нисбатан асил ва тоза боқӣ мондааст. Мушоҳида ва хулосаи ӯ ҳам барои аҳли илму адаби тоҷик ва ҳам озарӣ ба тамом нав аст: «Вазну эътибори Воқиф байни халқи турк ба сони вазну эътибори Рӯдакӣ байни миллати форс аст». Чойгиршавии фразеологизмхо чунон амик аст, ки хангоми омузиши онхо кисмхои дигари илми забоншиноси, аз чумла лексика, морфология ва сохаи синтаксис аз назар дур намемонад.

Next

Скачать музыку и слушайть онлайн бесплатно новинки песни android

номи духтарона форси

Дар китобхои грамматикаи забони точики баъди солхои 1960 нашршуда масъалахои морфология ва синтаксиси забони точики то ба дарачае ба таври бояду шояд хал карда шуда буданд. Ғанизода аз як тараф, аз дониши фаровони ӯ, аз донистани адабиёти форсу тоҷик дарак диҳад, аз тарафи дигар, як бӯйи ғализ ва ғаразро ба машоми мо мерасонад. Таърихи башарият, махсусан таърихи давлатдории ориёӣ нишон медиҳад, ки давлатҳои бостонии мо ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки барои устувор сохтани пояҳои давлатдорӣ ва ба вуҷуд овардану мустаҳкам сохтани давлатдории миллӣ ва ваҳдату ягонагӣ аз унсури забонӣ истифода бурда, барои густариши забони модарии марзу буми хеш тадбирҳои мушаххас андешанд. Соли гузашта дар Ӯзбекистон духтарчае таваллуд шуд, ки қариб 10 килограмм вазн дошт, аниқтараш — 9870 гр. Гузашта аз ин муҳаққиқ дар ёддошту мақолаҳои марбут ба адиби бузурги озарӣ Алиакбари Собир ва тарҷумаи бадеӣ, номаҳо ба адибон, аз ҷумла ба Л. Священная Книга 'Куръони Карим' - S.

Next

Microsoft Office

номи духтарона форси

С ба «Калила ва Димна»-и хеш мазмунҳо, рӯйдодҳо ва маъноҳои нав дохил кардааст. Азербайҷан адабиййатинин тадгигинда алйазма коллексийаларинын аҳамийати, Боку, Шарг», 1998. Приколи точики Супер Тангем 2013. Автор повісті сучасний цейлонський письменник Мартін Вікрамасінге. Дар ин намуна роҳҳои гуногуни сохта шудани насаб ва номи падар дода шудаанд. Албатта дар ин гирудорхо накзи хувияти эронии мардуми форсизабони Вароруд ва аз миён бурдани ин хувият ба хар нахви мумкин аз ахдофи гуруххои вижа ва тавонманде дар дастгохи шурави будааст. Дар таркиби иборахои рехтаи зиёде омадани калимахои алохидаи кадимаи точики, лексикализа ц ия шудани иборахо бори аввал аз тарафи у каламдод шудаанд.

Next

Gold Box Deals

номи духтарона форси

Донишманди зиёда пухтакори озарӣ Б. If you want to view available providers by location, see. Масъалаи дигаре, ки ба миён меояд, сохтани номи падар агар зарур шуморем аст. «Ҳофиз ин ҷо ба асолати туркии Абулҳасани Рӯдакӣ хеле мушаххас ишора мекунад». Ба андешаи мо, ин масъала хеле муҳим аст. Овонависи ё имлои арӯзи Чунон ки мулоҳиза шуд барои шинохсти сохтмони ҳиҷоҳо ва ташхиси кутоҳи ва баланди онҳо бояд дақиқан бо вазъи сомитҳо ва мусаввитҳо ошно бошем.

Next