logo

Дос жонундо макалдар. Эне Тил Жонундо Макал

Дос жонундо макалдар Rating: 8,1/10 1105 reviews

мақал

дос жонундо макалдар

Дос сыртыңдан мактайт, душман көзүңчө мактайт. Ар качан өз парз милдетиңди аткарууга ашык, оңунан чыкпаганын адамзат өзү кечирет. Жалкоонун - жаны, Байдын малы - ардактуу. Ооз, мурун, көз, каш, чач Жар боорунда жалгыз казык чуңкур. Бул кабарды уккан Апендинин аялы күйөөсүн жемелейт.

Next

мақал

дос жонундо макалдар

Байлыкты эмгектен изде, теңдикти күрөштөн изде. Бергенин алган жамандын иши, ичкенин кускан чабалдын иши. Мурун, көз, каш, чач Күңгөйдөгү таш кудук,Тегереги ак кудук. Буламыктан тиш сынат, кыламыктан бут сынат. Ачылбаган сандыкта, бычылбаган кундуз бар. Башка түшсө - байтал жорго болот. Тынчтыкты кааласаң - ага кара жаныңды карч уруп, өмүрүңдүн ар бир күнүн арна, ар бир күнүңдүн ар бир саатын арна.

Next

Эне Тил Жонундо Макал

дос жонундо макалдар

Ала жылкы жоголбойт, арамзаада оңолбойт. Чыккан - мээнет, кирген - дөөлөт. Адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт. В разделе информации Information вы можете самостоятельно просмотреть доскональную информацию о своем оборудовании и о запущенных поступках, а раздел Customization поможет вам настроить Windows 7 под себя, дав вам контроль над рацион, трудящимся столом, загрузкой и т. Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт.


Next

Кыргыз макал лакаптары

дос жонундо макалдар

Көөдөнү жукадан, чөнтөгү жука артык. Кармашка башты байладык, калганын көрө жатарбыз. Exercise files are included with the course. Кеч төрөлгөн балдар - эрте жетимдер. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны.

Next

• Мугалимдерге тиешелүү макал

дос жонундо макалдар

Кагаз жазып колу жоорубагандын, иштеп бели да оорубайт. Бүгүнкү бир саатың эртеңки эки саатка тете. Көз Эки суу бар,Бирине бири кошулбайт. Өзөктөн чыккан өрт жаман, Өздөн чыккан жат жаман. Макал менен лакап турмушта таразаланып калган тажрыйбалар таяныч болуп, ар нерсенин ак-карасы, оң-тетириси сыяктуу эки жагы, же бири-бирине жакын турган эки нерсе салыштырыла, көп учурда жупташа учкул тизмектелет.


Next

Кыргыз макал

дос жонундо макалдар

Көйнөкчөндү чапсаң, Чапанчанга доо кетет. Макал-лакаптар адамдын ой-кыялы жеткен бардык көрүнүш, мезгил, мерчемдерди тегиз камтыйт. «Чыгарбасам болбос», - деп чаканы түшүрөт. Теректей бой бергиче, теменедей акыл бер. Арзан бекен мал тапмак, оңой бекен жан бакмак. Кашык сүтү жок, кесим эти жок уйду ким алат! Кумарга берилген адам аярлыктан ажырайт. Колуңдан келбес жумушту, оюң менен бүтүрбө.

Next

Даанышман ойлор: афоризмдер, макал

дос жонундо макалдар

Артыкча дүңгүрөгөн - Акырында мүңгүрөйт. Бирөөнүн өрдөгүн жесең - каз байла. От боюнда бополой семиз ыйлаган. Эл тарабынан жаралган лирикалык, эпикалык, дидактикалык чыгармалар замандар бою сакталып, атадан-балага, укумдан-тукумга ыйык керээз катары сакталып келет. Малик - тозоктогу тартипти караган периштелердин чону жана башкалар. Бирөөнүн бактысы бирөөгө жугушу мүмкүн.

Next

мақал

дос жонундо макалдар

Аталуу жетим - арсыз жетим, энелүү жетим - эрке жетим. Киши аты - терчил, Киши кийими - кирчил. Атам өлсө - өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн, энем өлсө өлсүн, энемди көргөн өлбөсүн. Атаңды өлтүргөнгө - энеңди алып бер. Аял жакшысын - эри сүйөт, эр жакшысын эли сүйөт. Тут кушать потрясающе промышленные модели и те, коие возможно настойчиво собрать собственноручно из подручных материалов.

Next